ඩොලරයේ අද තත්වය

ඩොලරයේ අගය රු. අද (ජුනි 14) ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ බැංකු කිහිපයක රුපියල් 300 ට පිවිස තිබෙනවා.

ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව මහජන බැංකුවේ එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් අනුපාතිකය රුපියල් 291.96 සිට රු. 303.63 ක් වන අතර විකුණුම් අනුපාතය රු. 309.23 සිට රු. 321.60 කි.

කොමර්ෂල් බැංකුවේ එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් අනුපාතිකය රු. 294.94 සිට රු. 299.66 ක් වන අතර විකුණුම් මිල රු. 310 සිට රු. 322.

සම්පත් බැංකුවට අනුව, එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ ගැනුම් සහ විකුණුම් අනුපාත රු. 295 සිට රු. 305 සහ රු. 310 සිට රු. 320, පිළිවෙලින්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles