පෞද්ගලික වෛද්‍ය පීඨ අරඹන්න ඉල්ලීම් ගලයි

දැනට මෙරට ක්‍රියාත්මක අධ්‍යාපන ආයතන ගණනාවක් විසින් පෞද්ගලික වෛද්‍ය පීඨ ආරම්භ කිරීමට වෛද්‍ය සභාවෙන් ඉල්ලීම් කර ඇතැයි කියවෙනවා. පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල කිහිපයක් ද ඒ අතර වන බව පැවසෙනවා.

මෙම ආයතන අවශ්‍ය අවම සුදුසුකම් සපුරා ඇත්නම් අයැදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන්නැයි වෛද්‍ය සභාවෙන් දන්වා තිබෙනවා. එම සුදුසුකම් සපුරා ඇත්නම් වෛද්‍ය සභාවෙන් පරීක්ෂාකර බලපෑමකින් තොරව අවස්ථා ලබා දෙන බව ද වෛද්‍ය සභාවේ ප්‍රකාශකයෙක් පවසා තිබෙනවා. මෙම ආයතන විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමෙන් ද අවසර ලබා ගෙන තිබෙන බව දැනගැනීමට ලැබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles