සහල් ‍ගෙනත් සතොසෙන් කළ පාඩුව: බිලියන 6.5යි

සහල් ආනයනයේදී ලංකා සතොස ආයතනයට රුපියල් බිලියන 6.5ක පාඩුවක් සිදුවී ඇති බව කෝප් කමිටුවේදී අනාවරණ වී තිබෙනවා.

2014 සහ 2015 වර්ෂවල මෙරටට සහල් ආනයනය කිරීමේදී මෙම පාඩුව සිදුව ඇති බව එහිදී සඳහන් වුණා.

මිනිස් පාරිභෝජනය සඳහා ආනයන කළ ද එම සහල් පාරිභෝජනයට නුසුදුසු බැවින් සත්ත්ව ආහාර සඳහා අලෙවි කර ඇති බවද අනාවරණය වුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles