රට රැකියා ඒජන්සිවල ගාස්තු වෙනස් කරයි

විදේශ රැකියා නියෝජිත ආයතනවල බලපත්‍ර ගාස්තු සංශෝධනය කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව එම ආයතන බලපත්‍රය අලුත් කිරීම සඳහා වන ගාස්තුව රු 50000 සිට 100000 දක්වා ඉහළ දමා ඇති බව එහි සඳහන් වෙනවා.

රැකියාලාභීන්ගේ ගිවිසුම් කාල අනුව වන ගෙවීම් ද වැඩි කර තිබෙනවා.

1985 අංක 21 දරණ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ පණතේ 51 වැනි වගන්තිය යටතේ කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර විසින් මේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත්තේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles