කල් පැන්න ලයිසන් වලංගුයි

පසුගිය මාස 15 තුළ නිකුත් කළ තවකාලික රියදුරු බලපත්‍ර වසර 2කින් දිර්ඝ කර තිබෙනවා.

ඒ 2022 මාර්තු 31 වනදා සිට 2023 ජූනි 30 වනදා දක්වා කාලය තුළ නිකුත් කර ඇති තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍රයි.

එසේම එම කාලය අතර නිකුත් කර ඇති තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍රයක කල් ඉකුත් වන දිනයේ සිට ඉදිරියට වසර දෙකක කාලයක් වලංගු බවද මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles