වත්කම්-බැරකම් නොදුන්නැයි වෘත්තීය සමිති නායකයන්ට දෝස්මුර !

වෘත්තීය සමිති නායකයන් වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීම තවදුරටත් ප්‍රමාද කරන්නේ නම් ඊට එරෙහිව දැඩි පියවර ගන්නා බව කම්කරු අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරනවා.

වෘත්තීය සමිති නායකයන්ට වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීමට කාලය ලබා දී තිබුණද මේ වන තෙක් එසේ නොවීම නිසා මෙම පියවර ගැනීමට සිදු වන බවද එම අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ඒවා වත්කම් හා බැරකම් පනතේ ප්‍රතිපාදනවලට අනුව සිදු කරන බවද එම නිතීමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ප්‍රථම රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනවල වෘත්තීය සමිති නායකයන් වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ කම්කරු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට යොමු කරන ලෙසද අමාත්‍යාංශය දැඩිව අවධාරණය කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles