කෞතුකාගාරයට දැවැන්ත පාඩුවක්!

ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට කෝටි 11කට ආසන්න මුදලක් ( 2022 දෙසැම්බර් 31 දිනට) පාඩුවී තිබෙනවා.

ඒ හස්ත කර්මාන්ත මණ්ඩලය කුලියට දුන් ගොඩනැගිල්ලකින් හිඟ බදු කුලී අය කර නොගැනීම හේතුවෙන්. කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව 2011 අගෝස්තු 10 දින සිට 2021 ජුලි 31 වැනිදා දක්වා වර්ෂ 10 ක කාලසීමාවක බදු පදනම මත ලබාදී තිබෙන ගොඩනැගිල්ල වෙනුවෙන් වරිපනම් ගාස්තු ජල ගාස්තු වැනි වියදම්ද මෙම දෙපාර්තමේන්තුව දරා තිබෙනවා.

හස්ත කර්මාන්ත මණ්ඩලය එම ගොඩනැගිල්ලෙන් 2023 වර්ෂයේ ජනවාරි මස 1 වැනිදා ඉවත්වීම හේතුවෙන් ගොඩනැගිල්ල මුද්‍රා තබා වසා තිබූ බවද ජාතික විගණන කාර්යාලය නිකුත් කළ වාර්තාවක දැක්වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles