නටාෂාට ඇප ලැබුණු සම්පූර්ණ තීන්දුව මෙන්න

ප්‍රහසන ශිල්පිනී නතාෂා එදිරිසූරියට මහාධිකරණ විනිසුරු ආදිත්‍ය පටබැඳි ඇප ලබා දුන් අවස්ථාවේ නිකුත් කළ තීන්දුවේ සම්පූර්ණ පිටපත මෙහි දැක්වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles