ඒකාබද්ධ සෞඛ්‍ය සේවා සංගමය විරෝධතාවක

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් ඒකාබද්ධ සෞඛ්‍ය සේවා සංගමය අද ජාතික රෝහල ඉදිරිපිට දී විරෝධතාවක නිරත වුණා. සියලු සේවකයන්ට රුපියල් 20000ක දීමනාවක්, ඖෂධ හිඟය පියවීම, සෞඛ්‍ය සේවක හිඟය පියවීම වැනි ඉල්ලීම් එයට ඇතුළත් වුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles