සංචාරකයන් ගෙනා ඩොලර් වැඩි වෙයි!

2023 වර්ෂයේ මෙරටට පැමිණි සංචාරකයන්ගෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 986.2 ක මුදලක් උපයා තිබෙනවා‍.

ඒ එම මුදල පසුගිය වසරේ පළමු මාස 6 ය තුළ මෙරටට පැමිණි සංචාරකයන්ගෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 679.6 මුදලට සාපේක්ෂව 45.1 % ක වර්ධනයක් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු දත්ත වාර්තාවේ සඳහන් වෙනවා.

එසේම මෙරටට පැමිණි සංචාරකයන්ගෙන් 2023 ජූනි මස ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 158.4 මුදලක් උපයා ගෙන තිබෙනවා.

එය පසුගිය වසරේ ජූනි මාසයට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු වර්ධනයක් බව ද මහ බැංකුව පෙන්වා දෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles