අර්ථසාධක මුදල බලන අලුත්ම ක්‍රමය

නුවන් හෙට්ටිආරච්චි

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පිළිබදව ඔන්ලයින් හරහා තොරතුරු පරික්ෂා කර ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා.

ඒ අදාළ සාමාජිකයා සියයට 30ක ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමේ සුදුසුකම් සපුරා තිබේද යන්නයි.

එසේ පරික්ෂා කර ගැනීමට http://www.labourdept.gov.lk යන වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් හැකි බව කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles