කිරි පැයේ සංශෝධනයක්

කිරි දෙන මව්වරුන් වෙනුවෙන් වැඩ කරන වේලාවලදී දරුවන්ට කිරි ලබා දීමට වෙන් කර තිබූ පැයක කාලය පැය දෙකක් දක්වා සං‌‌‌ශෝධනය කර තිබෙනවා.

කම්කරු කොමසාරිස් විසින් මේ බව නිවේදනය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව වැඩ කරන මව්වරුන්ට ළමයින්ට කිරි ලබා දීමට කමිකරු නිතීයෙන් අනුමතව තිබූ පැයක කාලය පැය දෙකක් ලෙස වැඩි වනු ඇති.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles