ජල ගාස්තු වැඩි වෙන ආකාරය

ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ජල ගාස්තු ඉහළ දැමුණා. එය පරිහරණය කරන ඒකක ප්‍රමාණය අනුව සිදු වන බවයි දැක්වෙන්නේ.

ඒ අනුව වර්තමාන බිල්පත් සැකසෙන මිල ගණන් පහත පරිදි වෙනවා.

0 – 5 දක්වා ඒකකයක් රු. 60 මාසික ගාස්තුව රු. 300

6 -10 දක්වා ඒකකයක් රු. 80 මාසික ගාස්තුව රු. 300

11 -15 දක්වා ඒකකයක් රු. 100 මාසික ගාස්තුව රු.300

16 – 20 දක්වා ඒකකයක් රු. 110 මාසික ගාස්තුව රු. 400

21 – 25 දක්වා ඒකකයක් රු. 130 මාසික ගාස්තුව රු. 500

නමුත් සමෘද්ධිලාභීන්ගේ සහ වතු නිවාසවල ජල ගාස්තු ඉහළ දැමීමක් සිදුකර නොමැති බව ද සඳහන්.

ඒසේම පොදු ජල කරාම, උද්‍යාන ජල කරාම, රජයේ පාසල්, ආගමික ස්ථාන,රජයේ අනුමත පුණ්‍යායතන, රජයේ ආයතන සහ රජයේ රෝහල්වල ජල ගාස්තුව ද මෙවර ගාස්තු සංශෝධනයේ දී ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ජල සම්පාදන සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍ය ජීවන් තොණ්ඩමන් විසිනුයි මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත්තේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles