2023 ලං.වි.ම. අලාභය බිලියන 33ක්?

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් විදුලි ගාස්තු වැඩිකිරීමක් ඉල්ලා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා. එහිදි විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් මේ වසර සඳහා ඇස්තමේන්තු කර ඇති අලාභය රුපියල් බිලියන 33ක් බව සඳහන් කරනවා.

මෙම පාඩුව පියවා ගැනීමට නම් විදුලි ගාස්තු ඉහළ නැංවීමටයි විදුලිබල මණ්ඩලය ඉල්ලා තිබෙන්නේ. නමුත් මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති අතර ඔවුන් පවසන්නේ දැනට සිදුකර ඇති ගාස්තු සංශෝධනය ප්‍රමාණවත් බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles