වැලිකඩ බන්ධනාගාර ඉඩම විකිණීමට වටිනාකම තක්සේරු කරයි

වැලිකඩ බන්ධනාගාරය පිහිටා තිබෙන ඉඩමේ වාණිජ වටිනාකම රුපියල් බිලියන 32ක් (කෝටි 3200) බවට තක්සේරු කර ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

මෙහි වාණිජ වටිනාකම ලබාගෙන බන්ධනාගාරය හොරණ ප්‍රදේශයේ ස්ථානගත කරන්නට තීරණය කර ඇති බව පැවසෙනවා. හොරණ ප්‍රදේශයේ අක්කර 200ක නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ඉඩමක් මේ සඳහා වෙන් කර ගෙන තිබෙනවා. දැනට පවතින වැලිකඩ බන්ධනාගාරය මෙන් සිව් ගුණයක් විශාල බන්ධනාගාරයක් එහි ඉදිකෙරෙනු ඇති. ලොව සිරගෙවල පවතින නවීන තත්වයන්ට අනුකූලව එය ඉදිකෙරෙන බවයි වාර්තා වන්නේ. එම සිරගෙවල් සංකීර්ණය ඉදි කිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 18 අඩු ව්‍යාපෘති ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් සිදු වන බවයි දැනගන්නට ඇත්තේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles