අතුරුදහන්වූවන්ගේ කාර්යාලයේ මාර්ගෝපදේශවලට කැබිනට් අනුමැතිය

2016 අංක 14 දරණ අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වන මාර්ගෝපදේශයන්ට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

එම කාර්යාලය පිහිටුවීම, පරිපාලනය සහ කර්තව්‍යයන් ,පණතේ විධිවිධානයන් සහ ඒවා ඉටු කළ යුතු ආකාරයට අදාළව අනුගමනය කළ යුතු රීති සහ මාර්ගෝපදේශ කලින් කල නිකුත් කළ යුතු වනවා.

නීතිපතිවරයා විසින්‍ ලබා දී ඇති නිරීක්ෂණ සහ නිර්දේශ සැලැකිල්ලට ගෙන මෙම මාර්ගෝපදේශ සකස් කර ඇති අතර අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යවරයා විසින් මෙම මාර්ගෝපදේශ අද පැවැති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. එයට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles