කුරුඳු වෙනුවෙන් නව දෙපාර්තමේන්තුවක්

කුරුඳු සංවර්ධනය සඳහා නව දෙපාර්තමේන්තුවක් ස්ථාපිත කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා.

ඒ අනුව කුරුඳු නිෂ්පාදනය සහ අපනයනය සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම, කුරුඳු නිෂ්පාදන වල ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කර ගැනීම, අගය එකතු කිරීම, නිෂ්පාදන විවිධාංගීකරණය වැනි කටයුතු මෙම දෙපාර්තමේන්තුව හරහා සිදු කිරීමට නියමිතයි.

ඒසේම කුරුඳු වගා කරුවන් සැපයුම් කරුවන් මෙන්ම අපනයන කරුවන් වෙත අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීමද කුරුඳු සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ස්ථාපිත කිරීම තුළින් බලාපොරොත්තුවෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles