පළාත් සභාවල කෝටි 14,136 ක් පිල්ලි ගහලා

පළාත් සභාවලට නියෝජිතයන් පත්ව නැති තත්වයක් තුළ වුවද පසුගිය වසරේ පළාත් සභාවල වියදම් සඳහා 2019 වසරට සාපේක්ෂව රුපියල් කෝටි 14,136 ක මුදලක් වැඩිපුර වැය කර ඇති බව මුදල් කොමිෂන් සභා වාර්තා පෙන්වා දෙයි.

පසුගිය වසරේ පළාත් සභාවල වියදම් සඳහා 2019 වසරට සාපේක්ෂව රුපියල් කෝටි 14,136 ක මුදලක් වැඩිපුර වැය කර ඇති බව මුදල් කොමිෂන් සභා වාර්තා වල සඳහන් වෙනවා.

මෙසේ පළාත් සභාවලට මේ තරම් වියදමක් ලොස් ඇත්තේ පළාත් සභා නියෝජිතයන් කිසිවෙකු පත්ව නැති තත්වයක් තුළ බවයි එම වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ.

පළාත් සභා නියෝජිතයන් සිටි 2019 වසරේදී පළාත් සභාවල වියදම් සඳහා රුපියල් කෝටි 30,129ක මුදලක් වන අතර, පළාත් සභා නියෝජිතයන් නොමැති 2022 වසරේදී රුපියල් කෝටි 44,265ක මුදලක් නඩත්තු කිරීම සඳහා වැයකර ඇති බවයි මුදල් කොමිෂන් සභාව පවසන්නේ.

කෙසේ වෙතත් මහජන නියෝජිතයන් සහිතව පළාත් සභාව ක්‍රියාත්මක වූයේ නම් ඔවුන්ගේ නඩත්තුව වෙනුවෙන් වැය වන්නේ සමස්ත වියදමෙන් සියයට 0.003 ක පමණ මුදලක් බවත් එම කොමිෂන් සභාවේ ලේකම් ඒ.ටී.එම්.යූ.ඩී.බී. තෙන්නකෝන් පවසනවා.

පළාත් සභා සඳහා වෙන් කරන මුදල්වලින් වැඩිපුර මුදලක් වැය වන්නේ සේවක පඩිනඩි හා වෙනත් දීමනා ඇතුළු පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා බවත් එය සාමාන්‍යයෙන් සෑම වසරකම කෝටි 35,000ත් 40,000ත් අතර වන බවයි පැවසෙන්නේ.

එයින් ද වැඩිපුර මුදලක් වියදම් වන්නේ අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍යය, ප්‍රවාහනය, ග්‍රාමීය සංවර්ධනය, අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය ඇතුළු එක් එක් ක්ෂේත්‍රවල ව්‍යාපෘති හා සංවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් බවත් එම වියදම් සාමාන්‍යයෙන් කෝටි 3,000ත් 4,000 ත් අතර පවතින බවත් එම වාර්තා වල සඳහන් වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles