චන්ද්‍රයාන් – 3 සාර්ථකව සඳට ගොඩ බැස්සවූ හැටි (වීඩියෝ)

සඳ ගැන සාහිත්‍ය වර්ණනා සහස් ගණනක් ලියූ ඉන්දියාව ලෝකයේ ඓතිහාසික මොහොතක් ඉතිහාස පිටුවක් වෙන් කරගනිමින් සඳ වෙත, සඳේ දක්ෂිණ ධ්‍රැවය වෙත චන්ද්‍රයාන් – 3 යානාව සාර්ථකව ගොඩ බස්වනු ලැබුවා. මේ ඒ මොහොත සහ අගමැතිවරයා, විද්‍යාඥයින් සහ ජනතාව ප්‍රතිචාර දැක්වූ ආකාරය සහිත වීඩියෝවක්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles