ජල විදුලිය ඇත්තේ තව මාසයකට පමණයි

පවතින වැසි රහිත කාලගුණය දිගටම පැවතියහොත් ජල විදුලිය නිපදවිය හැක්කේ මාසයක පමණ කාලයකට පමණක් බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පවසනවා.

ලං.වි.ම. ආරංචි මාර්ග අනුව මේ වන විට ජල විදුලි නිෂ්පාදනය 15% දක්වා පහත වැටී තිබෙනවා. සමනල වැව ජල ධාරිතාව 1% දක්වාත් මාවුස්සාකැලේ ජල ධාරිතාව 35% දක්වාත් කාසල්රී 28% දක්වාත් වික්ටෝරියා 35% දක්වාත් පහත වැටී තිබෙන බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ වන විට තාප බලාගාරවලින් වන විදුලි නිෂ්පාදනය සියයට 65% දක්වා වැඩි කර තිබෙන බවයි ලං.වි.ම. ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් පෙනවා දෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles