විශ්‍රාමික ගුරුවරු නැවත පාසල්වලට

උසස් පෙළ ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා විශ්‍රාමික ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ඉල්ලා තිබෙනවා.

එම ඉල්ලීමට අදාළ මහා භාණ්ඩාගාර නිරීක්ෂණ මෙම සතියේ ලැබෙන බවයි සඳමන් වෙන්නේ.

ඒ රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව ඇතුළු විෂයයන් කිපයක් සඳහා වන අතර මෙම ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමට නියමිතව ඇත්තේ දෙවසරක කොන්ත්‍රාත් කාලයකටයි.

මේ අතර උපාධිධාරීන් පන්දහස් හාරසියය දෙනෙක් ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීම ද සිදු වන බවත් එම උපාධිධාරීන්ගෙන් 1700 බඳවා ජාතික පාසල්වලට බඳවා ගන්නා බවත් සඳහන් වෙනවා.

ඔවුන් බඳවා ගැනීමේ තරග විභාග ඉක්මනින්ම පැවැත්වීමට නියමිත අතර වතුකරයේ පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු වෙනුවෙන් ගුරු සහායකයෝ 2535ක් බඳවා ගැනීමටද අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ඉල්ලා තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles