පුද්ගලික සමාගමකට “බේරේ”

කොළඹ නගර මධ්‍යයේ පිහිටි බේරේ වැව නඩත්තු කරමින් පවත්වාගෙන යාමට පුද්ගලික සමාගමකට ලබා දීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව බේරේ වැවේ හමන දුගඳ නැති කොට එය පිරිසුදු කිරීම හා පිරිසිදුව පවත්වාගෙන යාම අදාළ සමාගමට පැවරෙනවා.

මෙම යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබෙන අතර මීට සමගාමීව බේරේ වැවට මලාපවාහන සහ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරන මාර්ග වෙනුවට විකල්ප ක්‍රමවේද හඳුන්වා දීමටද කටයුතු කිරීමට නියමිතව ඇති අතර අධි තාක්ෂණික උපකරණ හා විද්‍යාත්මක ක්‍රම භාවිත කරමින් වැව පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු අදාළ සමාගම් විසින් සිදු කිරීමට නියමිතයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles