මහ බැංකුව බිම්පුත් ෆිනෑන්ස් බලපත්‍රය අහෝසි කරයි


බිම්පුත් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (BFP) වෙත නිකුත් කර තිබූ බලපත්‍රය මහ බැංකුව විසින් අවලංගු කර තිබෙනවා.

ඒ මූල්‍ය ව්‍යාපාර පනත හි විධිවිධාන, සාමාන්‍ය උපදෙස් සහ රීති කිහිපයක් අඛණ්ඩව උල්ලංඝනය කර තීබම හේතුවෙනුයි.

හිඟ ප්‍රාග්ධන මට්ටම, දුර්වල වත්කම්වල ගුණාත්මකභාවය සහ අඛණ්ඩ පාඩු හේතුවෙන් BFP හි මූල්‍ය තත්ත්වය පිරිහෙමින් පැවතීමද මේ සඳහා හේතුවන බවයි මහ බැංකුව තවදුරටත් පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles