ලෝකේ හොඳම මහ බැංකු අධිපතිවරුන්ගේ ලැයිස්තුවට නන්දලාල් එක්වෙයි – හිමි තැන මෙන්න

මහ බැංකු අධිපති නන්දලාල් වීරසිංහ ගෝලීය ‘A ශ්‍රේණියේ’මහ බැංකු අධිපතිවරුන් විසිඑක් දෙනා අතරට තේරී පත්ව තිබෙනවා.

ඒ Global Finance සඟරාව විසින් නිකුත් කරන ලද 2023 මහ බැංකු වාර්තා කාඩ්පත්වල ශ්‍රේණිගත කිරීම අනුවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles