දුම්රියේ වසරේ ශේෂපත්‍රය : 1934ටත් වඩා දුම්රිය මාර්ග කොට වෙලා!

ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය මාර්ග පද්ධතියේ දිග 1934 වසරේ තිබුණාටත් වඩා මේ වන විට අඩු වී තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. එවක 1521 තිබුණු දුම්රිය පාරේ කිලෝමීටර් ප්‍රමාණය 2021 වන විට 1465 දක්වා අඩුව තිබෙනවා.

දුම්රිය මාර්ග පද්ධතිය මාතර සිට බෙලිඅත්ත දක්වා කිලෝමීටර් 32ක් අලුතෙන් එක් කළද 1934 වසරේ ප්‍රමාණය වෙත ළඟා වීමට නොහැකිව තිබෙනවා.

ඒ අතර 2022 වසරේ දී දුම්රිය ධාවන වාර 10077ක් අවලංගු වී තිබෙනවා. දුම්රිය ගමන්වාරවලින් 72%ක්ම නියමිත වෙලාවට ධාවනය වී නැහැ. එම වසරේ දුම්රිය ගමන් වාර 120993 කින් නියමිත වෙලාවට ධාවනය වී ඇත්තේ ගමන්වාර 32844ක් පමණයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles