සෞඛ්‍ය අවුල් වූ හේතුව මෛත්‍රී කියයි

ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කඩා වැටුණේ 2019 වසරේ අලුත් ආණ්ඩුව පැමිණ කැබිනට් මණ්ඩලය පත් කිරීමෙන් අනතුරව බව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවසුවා.

අලුත් ආණ්ඩුව පැමිණ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට ඇමතිවරුන් හතර දෙනෙක් පත් කළ බවත් ඒ ඇමතිවරු හතර දෙනා හතර පැත්තට අදිමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කඩා වැට්ටු බවත් ඔහු සඳහන් කළා.

එම ගැටලු නිසා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය තුළ ආයතන වල නිලධාරීන්ට තීන්දු තීරණ ගන්න බැරිව මේ ගැටලු උත්ගතව ඇති බවත් හිටපු ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles