රට සල්ලි වැඩි වෙලා ද?: මහබැංකු වාර්තා නිකුත් වෙයි!

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්තා අනුව 2023 අගෝස්තු මාසයේ විදෙස් ශ්‍රමික ප්‍රේෂණ ලෙස ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 499.2 ක මුදලක් ලැබී තිබෙනවා.

2023 ජනවාරි සිට අගෝස්තු දක්වා මුළු එකතුව ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 3,862.7ක් බවත් එහි සඳහන් වෙනවා. ගිය වසරේ එම කාලයට සාපේක්ෂව එය 74.4% ක වැඩිවීමක් බව මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් පවසනවා.

කෙසේ වෙතත්, අගෝස්තු මාසයේදී වාර්තා වන විදෙස් ශ්‍රමික ප්‍රේෂණ ජූලි මාසයට වඩා අඩු බව දකින්නට ලැබෙනවා. පසුගිය ජූලි මාසයේදී ශ්‍රමිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 541 ක් වාර්තා කර ඇති අතර එය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 78% ක වැඩිවීමක් බවයි වාර්තා දක්වන්නේ.

මහ බැංකුවේ දත්තවලට අනුව, 2023 වසරේ දී,

අප්‍රේල් – ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 454ක්
මැයි – ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 480ක්
ජූනි – ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 476ක්
ජුලි – ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 541
අගෝස්තු – ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 499.2

වශයෙන් මේ දක්වා විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන් මෙරටට මුදල් ප්‍රේෂණය කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles