ජනපති නැති අතරේ ජනපති කාර්යාලයේ නිලධාරීන්ට ලැබුණු නියෝගය

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ සියලුම නිලධාරීන්ට සහ රියදුරන්ට තම වාහනවල ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාල නාමපුවරුව ප්‍රදර්ශනය නොකරන ලෙසට දැනුම් දී ඇති බව වැඩබලන ජනාධිපති ලේකම් පවසනවා.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට අනුබද්ධ නොවන එවැනි නාමපුවරු ප්‍රදර්ශනය කරන ඕනෑම වාහනයක් මහජනතාව රැවටීමට උත්සාහ කරන ව්‍යාජ වාහන බවයි ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වාර්තාකරන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles