රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් ගෙවන දින වෙනස් වෙයි

2024 වර්ෂයේ වැටුප් අත්තිකාරම්, වැටුප් හා විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමට නියමිත දිනයන් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ රජයේ නිලධාරීන්ගේ වැටුප් අත්තිකාරම් හා වැටුප් ගෙවන දිනයන් සහ ත්‍රිවිධ හමුදා , ගුරු සේවයේ වැටුප් හා විශ්‍රාම වැටුප් සමිබන්ධවයි.

මේ බව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් අංශය විසින් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරමින් පෙන්වා දී තිබෙනවා.

ඊට අදාළ සම්පූර්ණ සටහන පහත දැක්වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles