හෙටත් කොළඹට පැය 12ක් වතුර නෑ

හෙට (23) කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම පැය 12ක් අත්හිටුවන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ අනුව කොළඹ 11,12,13,14 සහ 15 යන ප්‍රදේශවලට හෙට පෙරවරු 06 සිට ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles