2024 අය-වැයට දින නියම වෙයි

රජය විසින් 2024 මුදල් වර්ෂය සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත නොවැම්බර් මාසයේදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වනවා.

2024 අයවැය කතාව 2023 නොවැම්බර් 13 වැනිදා ආරම්භ කරන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය ප්‍රකාශ කළා.

විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත 2 වැනි වර කියවීමේ විවාදය නොවැම්බර් 14 සිට 21 දක්වා පැවැත්වෙන අතර 2 වැනි වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම නොවැම්බර් 21 වැනිදා පැවැත්වෙන බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනු ලැබුවා.

තුන්වන වර කියවීමේ විවාදය නොවැම්බර් 22 සිට දෙසැම්බර් 13 දක්වා පැවැත්වෙන බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

2024 වසර සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට අනුමැතිය ලැබී ඇති බව අමාත්‍ය මණ්ඩලය නිවේදනය කරනු ලැබුවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles