ස්පා වලටත් ආණ්ඩුවෙන් නව නිතී

රටපුරා තිබෙන සියලුම සම්භාහන මධ්‍යස්ථාන (ස්පා) නියාමනය කරීමට රජය පිවයවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව ස්පා පවත්වාගෙන යාම සඳහා නව නීති මාලාවක් හඳුන්වාදීමටයි රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙන්නේ.

එසේම ජනාධිපති කාර්යාලයේ උපදෙස් මත රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය මෙම නියාමන ක්‍රියාවලිය සකස් කිරීමට ආරම්භ කර තිබෙනවා.

රටපුරා තිබෙන සම්භාහන මධ්‍යස්ථාන (ස්පා) නියාමනය කිරීම, ඒවාට වාර්ෂික බද්දක් අයකිරීම, එම මධ්‍යස්ථානවලින් ලියාපදිංචි ගාස්තුවක් අයකිරීම ආදී කරුණු සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය සම්භාහන මධ්‍යස්ථාන සංගමය සමඟ එකඟතාවයන්ට එළැඹී තිබෙන බව ද ලංකා ස්පා සංගමයේ සභාපති ප්‍රසන්න මුණසිංහ සඳහන් කරන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles