මහ බැංකුවෙන් තරුණ පිරිසට රැකියා

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මාණ්ඩලික පන්තියේ ශ්‍රේණි සඳහා කළමනාකරණ අභ්‍යාසලාභීන් බඳවා ගන්නා බව නිවේදනය කර තිබෙනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්, 2023 ඔක්තෝම්බර් 10 වන දිනට වයස අවුරුදු 30 හෝ ඊට අඩු තරුණ වෘත්තිකයන්ට ඒ සඳහා අයදුම් කරන ලෙසයි මහ බැංකුව දන්වා ඇත්තේ.

අයදුම්කරුවන් තරඟ විභාගයකට සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණ එකක් හෝ කිහිපයකට භාජනය කර බඳවා ගැනෙන බවයි සඳහන් වන්නේ.

පුහුණු කාලය වසරක් බවත් පුහුණු කාලය තුළ සියලු දීමනා ඇතුළත්ව රුපියල් 125000ක මාසික දීමනාවක් පුහුණු වෘත්තිකයන් සඳහා ගෙවීමට සැලසුම් කර ඇතැයි වාර්තා වෙනවා.

අදාළ තොරතුරු සහ ඉල්ලුම්පත්‍ර පහත සබැඳිවලින් ලබාගත හැකියි.

https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/about/careers_hrd_20230927_management_trainees_e.pdf

https://www.cbsl.lk/recruit/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles