ගංවතුර පවතින තැන්

ආපදා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව නිල්වලා ගං මිටියාවතේ පහත බිම්වල සුළු ගංවතුර ඇතිවීමේ හැකියාවක් පවතින බව පවසනවා.

කොටපොල, පිටබැද්දර,අකුරැස්ස,පස්ගොඩ,අතුරලිය,මාලිම්බඩ,තිහගොඩ,මාතර සහ දෙවිනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල සුළු ගංවතුර ඇති වන බවයි සඳහන් වෙන්නේ.

ආපදා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ එම ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්ට සහ රථ වාහන රියදුරන්ට අවධානයෙන් පසු වන ලෙසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles