සමගිය හදන්න කාර්යාලයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සමගිය තහවුරු කිරීම සඳහා ජාතික සමගිය සහ ප්‍රතිසන්ධානය පිළිබඳ කාර්යාලයක් පිහිටුවීමට නියමිතයි.

ඊට අදාළව පනත් කෙටුම්පතක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවයි සඳහන් වෙන්නේ.

අනන්‍යතාව ආරක්ෂා කරමින් සෑම පුරවැසියකුටම ආර්ථික සමාජයීය සංස්කෘතික සහ දේශපාලන ක්ෂේත්‍රවල සමාන අවස්ථා සහතික කිරීම සඳහා සහ විවිධත්වයට ගරු කරනු ලබන සහ සියලු ප්‍රජාවන් එකඟත්වයෙන් සහ සමගියෙන් යුතු සහජීවනයෙන් ජීවත්වන සමාජයක් ගොඩනැංවීම සඳහා ජාතික සමගිය සහ ප්‍රතිසන්ධානය සඳහා වන කාර්යාලය පිහිටුවීමේ අරමුණ බවයි එම පනත් කෙටුම්පතේ සඳහන් වෙන්නේ.

විවිධ ප්‍රජාවන් අතර ආතතීන් සහ ගැටුම් ඇති කරනු ලබන කාරණා විසඳීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ආණ්ඩුවට නිර්දේශ කිරීමද ප්‍රතිසන්ධානය සහ සහජීවනය පිළිබඳව කටයුතු කරනු ලබන උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට සහාය දීමද මෙම කමිටුවේ අරමුණු අතර වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles