මැති ඇමතිවරුන්ගේ ඉන්ධන දීමනාව ඉහළට!

පාර්ලිමේන්තු මැති ඇමතිවරුන්ගේ ඉන්ධන සඳහා ගෙවනු ලබන දීමනාව ඉහල ගොස් ඇති බව වාර්තාවනවා.

ඒ ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීම සමග ඔවුනගේ ඉන්ධන දීමනා ගණනය කිරීම හේතුවෙනුයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles