දුම්රිය දෙපාර්තමෙන්තුව බිලියන දෙසිය ගාණක් පාඩු කරලා

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පසුගිය වසර 8ට රුපියල් බිලියන 245.45ක පාඩුවක් සිදු කර ඇති බව සඳහන් වෙනවා.ඒ 2015 සිට 2022 දක්වා කාලය තුළයි.

ඒසේම ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පසුගිය වසර 8ට රුපියල් බිලියන 297.64ක් වියදම් කර ඇති බවත් ආදායම වශයෙන් උපයා ගෙන ඇත්තේ රුපියල් බිලියන 52.19ක් බව සඳහන් වෙනවා.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ඉකුත් 2021 වසරේදී වාර්තා කළ සමස්ත වියදම රුපියල් බිලියන 40.41ක් වූ අතර 2022 වසරේදී එම වියදම රුපියල් බිලියන 42.53ක් දක්වා එනම් රුපියල් බිලියන 2.12ක් එක් වර්ෂයක් තුළ වැඩි වී ඇති බව ද දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles