ගෑස් මිල ගෑස් පෙන්වයි

අද (04) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලිට්‍රෝ ගෑස් සහ ලාෆ් ගෑස් මිල ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ඒ අනුව ලිට්‍රෝ ගෑස් කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5ක සිලින්ඩරය රුපියල් 343 කින් වැඩි වී ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 3470.00ක් වෙනවා.

එසේම ලාෆ් ගෑස් කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5ක සිලින්ඩරය රුපියල් 150 කින් වැඩි වී ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 3985.00ක් ලෙස වැඩි කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම කිලෝ ග්‍රෑම් 5ක සිලින්ඩරය රුපියල් 137 කින් වැඩි වී ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 1393.00ක් වන විට ලාෆ් ගෑස්
කිලෝ ග්‍රෑම් 5ක සිලින්ඩරය රුපියල් 60 කින් වැඩි වී ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 1595.00ක් වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles