ජනප්‍රිය පාසල්වල සිසුන්ට ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අහෝසියි

ජනප්‍රිය පාසල්වල සිසුන් පහ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටීම වළක්වාලීම කෙරෙහි ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය අවධානය යොමු කර ඇතැයි වාර්තා වෙනවා.

මෙම විභාගය සඳහා පවතින අනවශ්‍ය තරගය අවම කිරීම මෙහි අරමුණ වී තිබෙනවා.

ජනප්‍රිය පාසල්වල සිසුන්ට ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටීම අනිවාර්ය නොවන බව සඳහන් චක්‍රලේඛයක් ඇති අතර එම චක්‍රලේඛය බලාත්මක කිරීම මගින් ඉහත අරමුණු ඉටු කර ගත හැකි බව ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අදහස වී ඇතැයි වාර්තා වෙනවා.

මෙම පාසල්වල සිසුන් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ලකුණු මත වෙනත් පාසල්වලට ඇතුළත් නොවන නිසා ඔවුන් විභාගයට පෙනී සිටීම වැළැක්වීමෙන් කිසිදු අසාධාරණයක් නොවන බව ඔවුන් සඳහන් කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles