ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට වාසියක්

වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි අයට පොලිය මත අඩු කරන ලද අත්තිකාරම් ආදයම් බද්ද ආපසු ගෙවන බවට දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටිනවා.

මෙය ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් වෙනුවෙන් ලබා දෙන සුවිශේෂ මූල්‍ය සහනයක් බවයි එහි දැක්වෙන්නේ.

බැංකු හෝ මූල්‍ය ආයතන විසින් පොලී ආදායම මත අඩු කරන ලද 05%ක් වූ අත්තිකාරම් බද්ද ඒ අනුව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ආපසු ගෙවනු ලබන බවයි ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ.

එම නිවේදනය පහතින්,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles