මත්පැන් නිෂ්පාදකයින්ට රතු නිවේදනයත් නිකුත් කරයි

මුදල් අමාත්‍යංශය විසින් මත්පැන් නිෂ්පාදකයින්ට අවසන් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා.ඒ මේ මස අවසන් වීමට පෙර හිඟ බදු ගෙවන ලෙසයි.

ඒ අනුව පැහැර හරින ලද සියලුම බදු ගෙවන ලෙස මත්පැන් නිෂ්පාදකයින්ට අවසන් නිවේදන නිකුත් කිරීමට කටයුතු කළ බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පසන්නේ.

වසර දහයක් සඳහා පැහැර හරින බදු අයකර ගැනීමට පියවර ගන්නා බවත් මින් ඉදිරියට බදු සහන ලබාදීමට කිසිදු පියවරක් නොගන්නා බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles