“අස්වැසුමට” සතියක් වෙන් කරයි

අස්වැසුම සුබසාධක ප්‍රතිලාභ වැඩසටහනේ ‍පවතින ගැටලු විසඳීම සඳහා ‘අස්වැසුම සතියක්’ ක්‍රියාත්මක කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කර ඇති බව සඳහන් කරනවා.

ඒ අනුව නොවැම්බර් මස 06 වනදා සිට 11 වැනිදා දක්වා අස්වැසුම ප්‍රතිලාභීන් ලෙස සුදුසුකම් ලබා ඇති නමුත් මෙතෙක් ප්‍රතිලාභ ලැබී නොමැති පවුල් මෙන්ම තාක්ෂණික ගැටලු හේතුවෙන් ප්‍රතිලාභ ප්‍රමාද වීම ඇතුළු ගැටලු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතයි.

එමෙන්ම හෙට (01) සිට අස්වැසුම ප්‍රතිලාභීන් සඳහා අගෝස්තු මාසයට අදාළ ගෙවීම් ආරම්භ කරනු ලබන බවද සඳහන්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles