අයවැය 13 පාර්ලි‌මේන්තුවට

2024 අයවැය වාර්තාව මුදල් අමාත්‍යවරයා වන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් නොවැම්බර් මස 13 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

පසුව අයවැය පිළිබඳ විවාදය නොවැම්බර් 13 සිට දෙසැම්බර් 13 දක්වා පැවැත්වෙන බවයි සඳහන් වෙන්නේ.

ඒ අනුව අයවැය විවාදය දින 26 ක් පැවැත්වීමට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව තීරණය කර තිබෙනවා.

අයවැය දෙවැනි වර කියවීමේ විවාදය ලබන 14 වැනිදා සිට ආරම්භ වන අතර එම විවාදය ලබන 21 දක්වා (ඉරිදා දින හැර) දින හතක් පැවැත්වීමට නියමිතයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles