ජන හා නිවාස සංගණනය අද සිට

වසර දහයකට වරක් සිදුකරනු ලබන ජන හා නිවාස සංගණනය අද(01) ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ආරම්භ කළා.

එම සංගණනයේ සටහන් වූ පළමු ගොඩනැගිල්ල ලෙසයි ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ලැයිස්තුගත වුනේ.

මෙම වසරේ සිදුකරනු ලබන සංගණනයේ දී දත්ත රැස් කිරීම සඳහා සම්ප්‍රදායික මුද්‍රිත ලේඛන සමඟ ටැබ් පරිගණක ද භාවිතා කරන බවයි සඳහන් වෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles