වැවිලි බෝග සඳහා නිෂ්පාදන මිලට පොහොර

තේ කර්මාන්තකරුවන්ගේ සංගමයේ ඉල්ලීමකට අනුව තේ වගාව සඳහා අවශ්‍ය පොහොර, නිෂ්පාදන මිලටම ලබාදීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ රජයට අයත් පොහොර සමාගම් දෙකේ එකඟතාවය මතයි.

ඒ අනුව තේ, කුරුඳු, පොල් ඇතුළු වැවිලි බෝග වර්ග සඳහා රජයට අයත් ලංකා පොහොර සමාගම සහ කොමර්ෂල් පොහොර සමාගම විසින් විශේෂ මිශ්‍ර පොහොරක් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන බව ද සඳහන්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles