උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක්!

උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ උඩුවර සහ හාළිඇල අතර දුම්රිය පීලි පැනීමක් සිදුව තිබෙනවා.

අද සවස සිදුව ඇති මෙම පීලි පැනීම නිසා බදුල්ල සිට කොළඹ දක්වා ධාවනය වන රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය ඇතුළු දුම්රියන් පැය කිහිපයක් ප්‍රමාද විය හැකි බව වාර්තා වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles