ආණ්ඩුවේ අවුරුදු තෑග්ග ඉන්ධනවලින් දෙයි

2024 ජනවාරි මස 01 එනම් අද සිට සිපෙට්කෝ ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කර තිබෙනවා. භූමිතෙල් හැරෙන්නට සියලු ඉන්ධන මිල ගණන් ඉහළ දමා ඇති බවයි පෙනී යන්නේ.

පෙට්රල් ඔක්ටේන් 92 රුපියල් 20කින්
නව මිල – රු. 366
පෙට්රල් ඔක්ටේන් 95 රුපියල් 38කින්
නව මිල – රු. 464
ලංකා සුදු ඩීසල් රුපියල් 29කින්
නව මිල රු -358
ලංකා සුපිරි ඩීසල් රුපියල් 41කින්
නව මිල රු-475
ලංකා භූමිතල් රුපියල් 11 කින් (අඩු)
නව මිල රුපියල් 236

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles