සුරා පාන බද්දත් නගී

ජනවාරි 01 දා සිට සුරා බදු ඉහළ දමමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනපතිවරයා විසින්.

මෙරට පිහිටවූ බලපත්‍රලාභී නිෂ්පාදනාගාරයක නිපදවනු ලැබූ ඉන් නිකුත් කරන විශේෂ අරක්කු මත්පැන් මධ්‍යසාර සෑම ලීටරයකටම රුපියල් 6,000 ක් වන බද්ද රුපියල් 6,840 ක් දක්වා ද, මෙරට නිපදවනු ලබන මෙරට සෑදූ විදේශීය ස්ප්‍රීතු මත්පැන් මධ්‍යසාර සෑම ලීටරයකටම රුපියල් 6,600 ක් වන බද්ද රුපියල් 7.320 ක් දක්වා ද, ඉහළ දමන බව එම ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වෙනවා.

මේ අනුව සියලු මධ්‍යසාර නිෂ්පාදන මිල සැලකිය යුතු අන්දමින් ඉදිරියේදී ඉහළ යාමට නියමිත බව මත්පැන් නිෂ්පාදන සමාගම් පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles