රාජ්‍ය සේවයේ දීමනා පිළිබඳ චක්‍රලේඛයක්: විශ්‍රාමික දීමනාත් ඉහළට

අයවැය යෝජනා අනුව රාජ්‍ය සේවයේ ජීවන වියදම් දීමනාව සහ විශ්‍රාම වැටුප් දීමනාව ලබාදීමට අදාළ චක්‍රලේඛය රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.


අමාත්‍යාංශ ලේකම් ප්‍රදීප් යසරත්න විසින් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්ට සහ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ට ඊයේ (10) දින අදාළ චක්‍රලේඛය නිකුත් කර ඇති බව වාර්තා වෙනවා.


2024 අයවැය යෝජනාවට අනුව ජනවාරි මාසයේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි රජයේ නිලධාරින්ගේ ජීවන වියදම් දීමනාව වැඩි කළ යුතු ආකාරය එම චක්‍රලේඛයේ සඳහන් වෙනවා.


මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට මාර්තු මාසය තෙක් දැනට මසකට රාජ්‍ය සේවකයෙකු සදහා ගෙවනු ලබන රුපියල් 7,800ක ජීවන වියදම් දීමනාවට රුපියල් 5,000ක් එකතු කර රුපියල් 12,800ක් ගෙවිය යුතු අතර අප්‍රේල් මාසයේ සිට රුපියල් 12,800ක ජීවන වියදම් දීමනාවට රුපියල් 5,000ක් එකතු කර රුපියල් 17,800ක් ගෙවිය යුතු බව එම චක්‍රලේඛයේ සඳහන් වෙනවා.


අය වැය යෝජනාවලට අනුව මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට මාර්තු මාසය තෙක් වූ හිඟ ජීවන වියදම් දීමනාව 2025 වර්ෂයේ ජනවාරි මාසයේ සිට මාර්තු තෙක් මාසිකව රුපියල් 5,000 බැගින් ගෙවා අවසන් කළ යුතු බව රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසා තිබෙනවා.


ජිවන වියදම් දීමනාව ආධුනික හා පුහුණුලාභීන් , ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින්, අනියම් දෛනික වැටුප් ලබන සේවකයින් සහ අමාත්‍යවරුන්ගේ පෞද්ගලික කාර්යය මණ්ඩලය සඳහාත් වලංගු වන බව සඳහන් වෙනවා.


2024 අයවැය යෝජනාවට අනුව විශ්‍රාමිකයින් සඳහා දැනට ගෙවනු ලබන ජීවන වියදම් දීමනාව මේ වසරේ අප්‍රේල් මාසයේ සිට 2,500කින් වැඩි කළ යුතු බව රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ චක්‍රලේඛයේ ඇතුළත් වී තිබෙනවා.

විශ්‍රාමිකයින් සදහා දැනට ගෙවනු ලබන මාසික ජීවින වියදම් දීමනාව රුපියල් 3,525 සිට රුපියල් 6,025 දක්වා වැඩි කිරීමට නියමිත බවයි සඳහන් වන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles