තව දුරටත් කැපෙන රජයේ වියදම්

රටේ ආර්ථික තත්වය සැලකිල්ලට ගෙන රජයේ ආයතනවල වියදම් තවදුරටත් සීමා කරන ලෙස භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන රජයේ ප්‍රධානීන්ට චක්‍රලේඛයක් මගින් නැවතත් දැනුම් දී ඇති බව සඳහන් කරනවා.

අතිකාල දීමනා, නිවාඩු දින වැටුප්, වෙනත් දීමනා සහ ගමන් වියදම් වෙන්කර ඇති ප්‍රතිපාදන සීමාව තුළ පමණක් වැය කළ යුතු බවත් විදුලිය ජලය දුරකතන සේවා ඉන්ධන සහ ගිවිසුම් ගත සේවාවන් සඳහා වන වියදම් අවම කිරීම සඳහා වියදම් පාලන ක්‍රමවේද අනුගමනය කළ යුතු බවටත් ලිපි ද්‍රව්‍ය හා අනෙකුත් කාර්යාලගේ අවශ්‍යතා මිලදී ගැනීමේදී දැඩි පාලනයකට යටත් කළ යුතු බව චක්‍රලේඛය මඟින් දැනුම් දී ඇත.

නිල වාහන හිමි නිලධාරීන්ට වාහන අනුයුක්ත කිරීමේදී එය සංචිතයේ ඇති වාහන ඇණිය තුළ කළමනාකරණය කරගත යුතු බවත් එමෙන් ම පුහුණු වැඩමුළු පැවැත්වීමේදී අධික ලෙස වියදම් දරමින් හෝටල් සම්මන්ත්‍රණ ශාලා භාවිතා නොකළ යුතු අතර රජයේ ආයතන සතු සම්මන්ත්‍රණ ශාලා ඒ සඳහා භාවිතා කළ යුතු බවයි සඳහන් වන්නේ.

විදේශීය අනුග්‍රාහක ආයතන පූර්ණ පිරිවැය දරන්නේ නම් මිස විදේශ අධ්‍යයන පුහුණු සාකච්ඡා සම්මන්ත්‍රණ සංචාර සඳහා නිලධාරීන් සම්බන්ධ නොකළ යුතු බවත් විදේශ ණය මගින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ව්‍යාපෘතිවල අරමුදල් වියදම් ලෙස දරමින් විදේශ සංචාර සඳහා රජයේ නිලධාරින් සහභාගි නොකළ යුතු බවත් චක්‍රලේඛයේ සඳහන් වෙනවා.

විදේශ අරමුදල් භාවිතයෙන් කෙරෙන ව්‍යාපෘතිය යටතේ සැලසුම් කර ඇති හෝ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ අනුව කෙරෙන ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් හැර අනෙකුත් සියලුම නව ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම් ආරම්භ නොකළ යුතු බවත් දැනට ඉදිකිරීම ආරම්භ කර ඇති නමුත් අවසන් කර නොමැති ගොඩනැගිලි සාධනීය මට්ටමක් දක්වා නිම කිරීමට ප්‍රමුඛතාව ලබාදිය යුතු බවත් චක්‍රලේඛය සඳහන් වී තිබෙනවා.

භාණ්ඩාගාරයේ පූර්ව අනුමැතිය නොමැතිව රජයේ අවශ්‍යතා සඳහා ගොඩනැගිලි කුලියට ගැනීම නොකළ යුතු බවත් ජයට අයත් ප්‍රයෝජනයට නොගත් ගොඩනැගිලි ප්‍රශස්ත ලෙස පාවිච්චි කළ යුතු බවත් දන්වා තිබෙනවා.

දැනට කෙරීගෙන යන ව්‍යාපෘති වැඩවලට අදාළ අතැති හෝ වර්ෂය තුළ නිරවුල් කළ යුතු බිල්පත් සඳහා ගෙවීම් කිරීමට ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීමෙන් තොරව අනෙකුත් කාර්යයන් ආරම්භ නොකළ යුතු බවද එහි සඳහන් වෙනවා.

ජාතික උත්සව ලෙස වාර්ෂික ඇස්තමේන්තුවල නිශ්චිතව සඳහන් කර ප්‍රතිපාදන වෙන්කර ඇති කාර්යයන් හැර අනෙකුත් උත්සව සුවද හමුවීම් ප්‍රදර්ශන පිය සම්භාෂණ විවෘත කිරීම් සම්මන්ත්‍රණ ආදිය වෙනුවෙන් රජයේ අරමුදල් භාවිතා නොකළ යුතු බව එම චක්‍රලේඛය මගින් උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිසි අනුමැතියකින් තොරව අත්‍යවශ්‍ය තනතුර පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා හෝ නව බඳවා ගැනීම් නොකළ යුතු බව චක්‍රලේඛයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙනවා.

ඒ අනුව මෙම චක්‍රලේඛනය සියලු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්, දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්, රාජ්‍ය සංස්ථා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව සහ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල හා රජය සතු සමාගම්වල ප්‍රධානීන් වෙත යවා ඇති බවයි වැඩි දුරටත් සඳහන් වන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles